Договор публичной оферты



ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсна Публічна оферта є офіційною пропозицією Інтернет-магазину VV.ua (надалі по тексту – «Продавець») укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційно, тобто через Інтернет-магазин (надалі по тексту – «Договір»).

1.2. Цю Публічну оферту (пропозицію) розміщено на офіційному інтернет-сайті Продавця, режим доступу: https://vv.ua (надалі – «Сайт»).

1.3. Покупець розуміє та безумовно погоджується з тим, що факт оплати ним товару, замовленого у Продавця через Сайт, є свідченням повного і безумовного прийняття Покупцем усіх умов Договору.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. У цій оферті, якщо зі змісту не випливає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

2.2. «Товар» – речі, представленні в Інтернет-магазині для продажу;

2.3. «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» – засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину. Даний засіб розміщений на веб-сайті https://vv.ua;

2.4. «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті;

2.5. «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;

2.6. «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати;

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

3.2.1. добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

3.2.2. самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;

3.2.3. оплату Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

3.2.4. обробку і доставку Замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, що є в наявності та представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. Про відсутність Товару на складі менеджер Продавця повідомляє Покупця по телефону або через електронну пошту.

4.4. У разі відсутності Товару Покупець має право: замінити його Товаром аналогічної моделі або відмовитися від даного Товару або скасувати Замовлення.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Оплата здійснюється по факту отримання Покупцем Товару у відділенні транспортних компаній за готівковий або безготівковий розрахунок в гривнях (після оплатою).

5.2. У разі ненадходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати Замовлення.

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка Товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складу транспортної компанії, обраного Покупцем. Покупець самостійно отримує замовлений Товар на складі транспортної компанії.

6.2. Разом із Товаром Покупцеві надаються товарно-супровідні документи, передбачені законодавством України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

7.1. Продавець зобов'язаний:

7.1.1. передати у власність Покупцеві Товар, що визначений та оплачений останнім відповідно до Замовлення;

7.1.2. передати Покупцеві товаро-супровідні документи;

7.1.3. на вимогу Покупця надавати останньому інформацію про Товар, передбачену законодавством про захист прав споживачів; 7.1.4. інформувати Покупців про наявність або відсутність Товару на складі.

7.2. Продавець має право:

7.2.1. в односторонньому порядку припинити поставку Товару за цим Договором у разі порушення Покупцем його умов;

7.2.2. в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору.

7.3. Покупець зобов'язаний:

7.3.1. своєчасно оплатити Замовлення та отримати Товар на умовах цього Договору.

7.4. Покупець має право:

7.4.1. оформити замовлення в Інтернет-магазині;

7.4.2. оформити електронний договір;

7.4.3. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

7.4.4. отримувати інформацію про Товар, передбачену законодавством про захист прав споживачів;

7.4.5. бути поінформованим про наявність або відсутність Товару на складі.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

8.2.1. змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

8.2.2. за незначну невідповідність оригіналу кольорової гами Товару, представленого в Інтернет-магазині, що може відрізнятися від виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів та смартфонів Покупця;

8.2.3. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

8.2.4. за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються не з вини Продавця;

8.2.5. за протиправні, незаконні дії Покупця, вчинені за допомогою доступу до мережі Інтернет;

8.2.6. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.2.7. за протиправні дії третіх осіб;

8.2.8. у разі виникнення форс-мажорних обставин.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну своїми діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) Продавцю та/або третім особам, або їх майну, державі.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на Сайті.

9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.3. Фактичною датою електронного угоди між Сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.4. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. Продавець не несе відповідальності та не відшкодовує плату, здійснену Покупцем за користування доступом до всесвітньої мережі Інтернет, наданим його інтернет-провайдером або оператором зв'язку;

9.5. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях виконання цього Договору (обробки Замовлення, комунікації з Покупцем, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків, розгляд скарг та пропозицій тощо).

9.6. Інтернет-магазин на Сайті залишає за собою право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет-платформою фізичним особам-підприємцям і юридичним особам для реалізації товару.

10. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

11. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА СТРОК ЙОГО ДІЇ

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України. Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин на офіційному інтернет-сайті VV.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет-платформою фізичним особам-підприємцям і юридичним особам для реалізації товару!

 

 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Публичная оферта является официальным предложением Интернет-магазина VV.ua (далее по тексту - «Продавец») заключить Договор купли-продажи товаров дистанционно, то есть через Интернет-магазин (далее по тексту - «Договор»).

1.2. Эта Публичная оферта (предложение) размещена на официальном интернет-сайте Продавца, режим доступа: https://vv.ua (далее - «Сайт»).

1.3. Покупатель осознаёт и безусловно соглашается с тем, что факт оплаты им товара, заказанного у Продавца через Сайт, является свидетельством полного и безусловного принятия Покупателем всех условий Договора.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В этой оферте, если из содержания не следует иное, нижеприведенные термины имеют следующие значения:

2.2. «Товар» - вещи, представлены в Интернет-магазине для продажи;

2.3. «Интернет-магазин» - в соответствии с Законом Украины «Об электронной коммерции» - средство для представления или реализации товара, работы или услуги путем совершения электронной сделки. Данное средство размещено на веб-сайте https://vv.ua;

2.4. «Продавец» - компания, которая реализует товары, представленные на интернет-сайте;

2.5. «Покупатель» - физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, изложенных ниже;

2.6. «Заказ» - выбор отдельных позиций из перечня товаров, указанных Покупателем при размещении заказа и проведении оплаты;

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар на условиях настоящего Договора.

3.2. Настоящий Договор регулирует куплю-продажу Товаров в Интернет-магазине, в том числе:

3.2.1. добровольный выбор Покупателем Товаров в Интернет-магазине;

3.2.2. самостоятельное оформление Покупателем Заказа в Интернет-магазине;

3.2.3. оплату Покупателем Заказа, оформленного в Интернет-магазине;

3.2.4. обработку и доставку Заказа Покупателю в собственность на условиях настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

4.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар, имеющийся в наличии и представлен на Сайте Интернет-магазина.

4.2. Каждая позиция может быть представлена в заказе в любом количестве.

4.3. Об отсутствии Товара на складе менеджер Продавца сообщает Покупателя по телефону или через электронную почту.

4.4. В случае отсутствия Товара Покупатель имеет право: заменить его Товаром аналогичной модели или отказаться от данного Товара или отменить заказ.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗ

5.1. Оплата осуществляется по факту получения Покупателем Товара в отделении транспортных компаний по наличному или безналичному расчету в гривнах (наложенным платежём).

5.2. В случае не поступления средств Интернет-магазин оставляет за собой право аннулировать Заказ.

6. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА

6.1. Доставка Товаров, приобретенных в Интернет-магазине, осуществляется на склад транспортной компании, выбранный Покупателем. Покупатель самостоятельно получает заказанный Товар на складе транспортной компании.

6.2. Вместе с Товаром Покупателю предоставляются товарно-сопроводительные документы, предусмотренные законодательством Украины.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Продавец обязан:

7.1.1. передать в собственность Покупателю выбранный и оплаченный согласно Заявке Товар;

7.1.2. передать Покупателю товарно-сопроводительные документы;

7.1.3. по требованию Покупателя предоставлять последнему информацию о Товаре, предусмотренную законодательством о защите прав потребителей;

7.1.4. информировать Покупателей о наличии или отсутствии Товара на складе.

7.2. Продавец имеет право:

7.2.1. в одностороннем порядке прекратить поставку Товара по настоящему Договору в случае нарушения Покупателем его условий;

7.2.2. в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор.

7.3. Покупатель обязан:

7.3.1. своевременно оплатить Заказ и получить Товар на условиях настоящего Договора.

7.4. Покупатель имеет право:

7.4.1. оформить заказ в Интернет-магазине;

7.4.2. оформить электронный договор;

7.4.3. требовать от Продавца выполнения условий настоящего Договора;

7.4.4. получать информацию о Товаре, предусмотренную законодательством о защите прав потребителей;

7.4.5. быть проинформированным о наличии или отсутствии Товара на складе.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Украины.

8.2. Продавец не несет ответственности за:

8.2.1. изменен производителем внешний вид Товара;

8.2.2. за незначительное несоответствие цветовой гаммы Товара, представленного в Интернет-магазине, оригиналу (цвет может отличаться исключительно по причине различной цветовой передачи мониторов персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов Покупателя);

8.2.3. за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа;

8.2.4. за задержку и перебои в предоставлении услуг (обработки заказа и доставки товара), которые происходят не по вине Продавца;

8.2.5. за противоправные, незаконные действия Покупателя, совершенные с помощью доступа к сети Интернет;

8.2.6. за передачу Покупателем своих сетевых идентификаторов - IP, MAC-адреса, логина и пароля третьим лицам;

8.2.7. за противоправные действия третьих лиц;

8.2.8. в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Покупатель, используя предоставленный ему доступ к сети Интернет, самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный своими действиями (лично, даже если под его логином находилось другое лицо) Продавцу и / или третьим лицам, или их имуществу, государству.

8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны освобождаются от выполнения условий настоящего Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего договора понимаются события, имеющие чрезвычайный, непредвиденный характер, исключающих или объективно мешают выполнению этого договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными способами.

8.5. Стороны прилагают максимум усилий для решения любых разногласий исключительно путем переговоров.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Интернет-магазин оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в этот Договор при условии публикации его на Сайте.

9.2. Покупатель несет ответственность за достоверность информации, указанной при оформлении заказа информации. При этом, при осуществлении акцепта (оформлении Заказа и последующей оплаты Товара) Покупатель предоставляет Продавцу свое безоговорочное согласие на сбор, обработку, хранение, использование своих персональных данных, в понимании Закона Украины «О защите персональных данных».

9.3. Фактической датой электронного соглашения между Сторонами является дата принятия условий, в соответствии со ст. 11 Закона Украины «Об электронной коммерции».

9.4. Использование ресурса Интернет-магазина для просмотра Товара, а также для оформления заказа для Покупателя является бесплатным. Продавец не несет ответственности и не возмещает плату, осуществленную Покупателем за пользование доступом к всемирной сети Интернет, предоставленным его Интернет-провайдером или оператором связи;

9.5. Информация, предоставляемая Покупатель является конфиденциальной. Интернет-магазин использует информацию о Покупателя исключительно в целях выполнения этого Договора (обработки Заказа, коммуникации с Покупателем, доставки Товара, осуществление взаиморасчетов, рассмотрение жалоб и предложений и т.п.).

9.6. Интернет-магазин на Сайте оставляет за собой право в соответствии с законодательством Украины, предоставлять право пользования интернет-платформой физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам для реализации Товара.

10. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

10.1. Возврат товара в Интернет-магазин проводится согласно действующему законодательству Украины.

10.2. Возврат товара в Интернет-магазин проводится за счет Покупателя.

10.3. При возвращении Покупателем товара надлежащего качества, Интернет-магазин возвращает ему уплаченную за товар денежную сумму по факту возврата товара за вычетом компенсации расходов Интернет-магазина связанных с доставкой товара Покупателю.

11. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

11.1. Электронный договор считается заключенным с момента получения лицом, направившим предложение, заключить такой договор, ответа о принятии этого предложения в порядке, определенном ч.6 ст. 11 Закона Украины «Об электронной коммерции».

11.2. До окончания срока действия настоящего Договора может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон до момента фактической доставки товара, путем возврата денежных средств.

11.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае невыполнения одной из сторон условий настоящего Договора и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины. Обращаем ваше внимание, что интернет-магазин на официальном интернет-сайте VV.ua, вправе в соответствии с законодательством Украины, предоставлять право пользования интернет-платформой физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам для реализации товара!

Интернет магазин канцтоваров
Время работы: пн-вскр 9:00 - 18:00, без выходных